Įmonės veiklos rodikliai – tai pagrindinė priemonė įmonės finansinei situacijai įvertinti, kuri padeda investuotojams priimti pagrįstus sprendimus. Finansinės analizės rodikliai atskleidžia tikrąją įmonės vertę bei leidžia numatyti galimus jos veiklos pokyčius ateityje. Susipažinkite su pagrindiniais finansiniais rodikliais ir išmokite juos apskaičiuoti.

Finansinės analizės rodikliai atskleidžia tikrąją įmonės vertę bei leidžia numatyti galimus jos veiklos pokyčius ateityje. Susipažinkite su pagrindiniais finansiniais rodikliais ir išmokite juos apskaičiuoti.

Nuolat keičiantis ekonomikos ir finansų rinkų sąlygomis, akivaizdžiai išryškėjo poreikis efektyviems verslo finansinės analizės metodams, galintiems atskleisti įvairių įmonių finansinę būklę ir ją lemiančius veiksnius. Įmonių finansinių santykinių rodiklių analizė yra viena iš esminių priemonių, padedančių verslininkams ir investuotojams įvertinti dabartinę įmonės finansinę situaciją ir prognozuoti galimus jos veiklos pokyčius ateityje. Protingai pasirinkti įmonės veiklos rodikliai suteikia tikslų jos finansinės būklės, veiklos efektyvumo ir perspektyvų vertinimą, bei leidžia pagrįstai nuspręsti, ar apskritai verta investuoti į šią įmonę. Taigi, susipažinkime su pagrindiniais finansiniais rodikliais, jų skaičiavimu ir taikymu.

Įmonės finansiniai rodikliai

Vertinant konkretaus verslo efektyvumą, dažnai nepakanka tik lyginti absoliučių pelno sumų. Šiam tikslui paprastai naudojama įmonės fundamentalioji analizė, kurios metu apskaičiuojami finansiniai rodikliai, leidžiantys įvertinti svarbiausius jos veiklos aspektus – pelną, efektyvumą, kapitalizaciją, finansinį stabilumą, dividendų pajamingumą ir kt. Dėl šios priežasties, įmonės finansiniai rodikliai yra skirstomi į atitinkamas kategorijas, atspindinčias atskiras įmonės veiklos sritis:

  • Pelningumas - šiais rodikliais yra vertinamas verslo efektyvumas siekiant tikslo gauti pelną.
  • Veiklos efektyvumas - šie finansiniai rodikliai parodo, kaip efektyviai įmonė kontroliuoja sąnaudas ir valdo savo turtą.
  • Rinkos vertė - tai investicijų į verslą efektyvumą parodanti finansinių rodiklių grupė.
  • Mokumas ir likvidumas - ši įmonės finansinių rodiklių grupė parodo jos gebėjimą laiku vykdyti savo finansinius įsipareigojimus.

Pelningumo rodikliai

Pelnas yra geriausiai įmonės veiklą apibendrinantis rodiklis, todėl įmonės finansinė analizė dažniausiai pradedama vertinant jos pelningumą. Pelningumas parodo, kiek pelno įmonė generuoja iš kiekvieno valdomo aktyvo ar kapitalo vieneto. Pelningumo rodikliai padeda įvertinti, ar įmonė veikia pelningai ir kaip efektyviai yra generuojamas jos pelnas. Pelningumo rodikliai paprastai skirstomi į dvi kategorijas: maržos (margin) ir grąžos (return). Dažniausiai yra naudojami tokie pelningumo rodikliai: Bendrasis pelningumas (Gross margin), Veiklos pelningumas (Operating margin), Grynasis pelningumas (Net margin), Pelningumo koeficientas (EBT), EBIT, EBITDA, Turto pelningumas (ROA), Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) bei Investicijų pelningumas (ROI).

Pelningumo rodikliai
RodiklisSkaičiavimo formulėAprašymas
Bendrasis pelningumas (Gross margin) $$\frac{Bendrasis\ pelnas}{Pardavimo\ pajamos}$$ Parodo įmonės sugebėjimą uždirbti pelną iš pagrindinės savo veiklos.
Veiklos pelningumas (Operating margin) $$\frac{Pagrindinės\ veiklos\ pelnas}{Pardavimo\ pajamos}$$ Parodo kiek procentų nuo pardavimo pajamų sudaro pagrindinės įmonės veiklos pelnas.
Grynasis pelningumas (Net margin) $$\frac{Grynasis\ pelnas}{Pardavimo\ pajamos}$$ Parodo, kiek procentų grynojo pelno uždirba vienas pardavimo pajamų euras.
Pelningumo koeficientas (EBT) $$\frac{Pelnas\ prieš\ mokesčius}{Pardavimo\ pajamos}$$ Parodo pagrindinės įmonės veiklos pelningumą, neįvertinant pelno mokesčio įtakos galutiniam rezultatui.
EBIT $$\frac{Pelnas\ prieš\ palūkanas\ ir\ mokesčius}{Pardavimo\ pajamos}$$ Parodo įmonės pelną, prieš palūkanų mokėjimą ir pelno mokesčio atskaitymą.
EBITDA $$\frac{Pelnas\ prieš\ palūkanas,\ mokesčius\ ir\ amortizaciją}{Pardavimo\ pajamos}$$ Parodo įmonės pelną, prieš palūkanų mokėjimą ir pelno mokesčio atskaitymą ir amortizaciją.
Turto pelningumas (ROA) $$\frac{Grynasis\ pelnas}{Vidutinis\ turtas}$$ Parodo viso įmonės disponuojamo turto panaudojimo efektyvumą.
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) $$\frac{Grynasis\ pelnas}{Nuosavas\ kapitalas}$$ Parodo, kiek įmonės grynojo pelno tenka nuosavo kapitalo vienetui.
Investicijų pelningumas (ROI) $$\frac{Grynasis\ pelnas}{Nuosavas\ kapitalas + Ilgalaikės\ skolos}$$ Parodo, kiek efektyvios įmonės daromos investicijos.

Veiklos efektyvumo rodikliai

Kiekviena įmonė savo veikloje naudoja įvairius materialius bei  finansinius išteklius ir kuo efektyviau šie ištekliai yra panaudojami, tuo greičiau gaminama ir parduodama produkcija bei uždirbamas pelnas. Efektyvumas, šiame kontekste, yra suprantamas kaip racionalus išteklių cirkuliavimas įmonės verslo procesuose, kurio metu ne tik uždirbamas pelnas, bet ir sukuriamas pinigų srautas, reikalingas įmonės veiklos tęstinumui palaikyti. Dėl šios priežasties, įmonės veiklos efektyvumui stebėti ir vertinti yra naudojami specialūs finansiniai rodikliai. Šių rodiklių teisingas interpretavimas, parodo gerėjančią arba blogėjančią įmonės situaciją, dar prieš tai, kol ji pradeda atsispindėti jos finansinėse ataskaitose.

Dažniausiai yra naudojami šie įmonės veiklos efektyvumo rodikliai: Atsargų apyvartumas (Inventory turnover), Pirkėjų įsiskolinimų apyvartumas (Accounts receivables turnover), Skolų tiekėjams apyvartumas (Accounts payable turnover), Turto apyvartumas (Total asset turnover), Apyvartinio kapitalo apyvartumas (Working capital turnover).

Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai
RodiklisSkaičiavimo formulėAprašymas
Atsargų apyvartumas (Inventory turnover) $$\frac{Pardavimo\ savikaina}{Vidutinės\ metinės\ atsargos}$$ Parodo kaip greitai juda ir yra realizuojamos atsargos.
Pirkėjų įsiskolinimų apyvartumas (Accounts receivables turnover) $$\frac{Pardavimo\ pajamos}{Pirkėjų\ įsiskolinimas}$$ Parodo pirkėjų skolų surinkimo efektyvumą.
Skolų tiekėjams apyvartumas (Accounts payable turnover) $$\frac{Pardavimo\ savikaina}{Skolos\ tiekėjams }$$ Parodo atsiskaitymų su tiekėjais efektyvumą.
Turto apyvartumas (Total asset turnover) $$\frac{Pardavimo\ pajamos}{Turtas}$$ Parodo, kiek vienas turto vienetas sukuria pardavimo pajamų.
Apyvartinio kapitalo apyvartumas (Working capital turnover) $$\frac{Pardavimo\ pajamos}{Apyvartinis\ kapitalas}$$ Parodo, kiek pardavimo pajamų uždirba vienas apyvartinio kapitalo euras.

Rinkos vertės rodikliai

Rinkos vertės rodikliai suteikia naudingą informaciją apie įmonės vertę rinkoje ir leidžia daryti pagrįstas prielaidas, kiek pelninga ar nuostolinga gali būti investicija į jos akcijas. Skaičiuojant rinkos vertės rodiklius dažniausiai yra naudojamas įmonės akcijos kainos santykis su kitais jos veiklos rodikliais. Lyginant vertės rodiklius su kitų įmonių analogiškais rodikliais, galima pagrįstai nuspręsti, kuri įmonė yra naudingesnė investuotojui. Dažniausiai skaičiuojami šie finansiniai rodikliai: Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E), Akcijos kainos ir pardavimų santykis (P/S), Kapitalizacija (Capitalization), Įmonės vertė (EV).

Rinkos vertės finansiniai rodikliai
RodiklisSkaičiavimo formulėAprašymas
Akcijos kainos ir pelno santykis (P/E) $$\frac{Akcijos\ rinkos\ kaina}{Vienos\ akcijos\ pelnas}$$ Parodo, kiek investuotojas moka už vieną įmonės uždirbtą grynojo pelno eurą.
Akcijos kainos ir pardavimų santykis (P/S) $$\frac{Akcijos\ rinkos\ kaina}{Vienos\ akcijos\ pardavimo\ pajamos}$$ Parodo, kiek investuotojas moka už vieną įmonės pardavimo pajamų eurą.
Kapitalizacija (Capitalization) $$Paprastų\ akcijų\ skaičius * Akcijos\ rinkos\ kaina$$ Parodo įmonės nuosavo kapitalo rinkos vertę.
Įmonės vertė (EV) $$Kapitalizacija + Grynoji\ finansinė\ skola$$ Parodo, įmonės, kaip vientiso objekto vertę.

Mokumo ir likvidumo rodikliai

Dabartinėmis, itin konkurencingomis rinkos sąlygomis, aktualia problema tapo objektyviai įvertinti įmonių finansinį stabilumą ir veiklos rizikos lygį. Geriausiai įmonės finansinį stabilumą ir patikimumą atspindi jos mokumo ir likvidumo rodikliai. Ši finansinių rodiklių grupė parodo įmonės gebėjimą laiku vykdyti savo finansinius įsipareigojimus bei sugebėjimą turimą turtą greitai paversti pinigais. Dažniausiai yra naudojami šie įmonės mokumo ir likvidumo rodikliai: Skolos ir nuosavybės santykis (Debt to assets ratio), Įsiskolinimo koeficientas (Total liabilities to total assets ratio), Bendrasis mokumo koeficientas (Equity to total liabilities ratio), Einamasis likvidumas (Current ratio), Kritinis likvidumas (Quick ratio), Absoliutus likvidumas pinigais (Cash ratio), Apyvartinis kapitalas (Working capital).

Mokumo ir likvidumo rodikliai
RodiklisSkaičiavimo formulėAprašymas
Skolos ir nuosavybės santykis (Debt to assets ratio) $$\frac{Skola}{Turtas}$$ Parodo, kokia dalis įmonės ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų tenka vienam turto vienetui.
Įsiskolinimo koeficientas (Total liabilities to total assets ratio) $$\frac{Įsipareigojimai}{Turtas}$$ Parodo, kokia įmonės turto dalis yra įsigyta už skolintas lėšas.
Bendrasis mokumo koeficientas (Equity to total liabilities ratio) $$\frac{Nuosavas\ kapitalas}{Įsipareigojimai}$$ Parodo, kokia nuosavo kapitalo dalis tenka vienam įmonės turimų įsipareigojimų eurui.
Einamasis likvidumas (Current ratio) $$\frac{Trumpalaikis\ turtas}{Trumpalaikiai\ įsipareigojimai}$$ Parodo, kokia dalimi trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus.
Kritinis likvidumas (Quick ratio) $$\frac{Trumpalaikis\ turtas - Atsargos}{Trumpalaikiai\ įsipareigojimai}$$ Parodo, kokia dalimi trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus, darant prielaidą, kad turimos atsargos nėra likvidžios.
Absoliutus likvidumas pinigais (Cash ratio) $$\frac{Pinigai\ ir\ pinigų\ ekvivalentai}{Trumpalaikiai\ įsipareigojimai}$$ Parodo, kokią dalį trumpalaikių įsipareigojimų įmonė gali skubiai padengti, pasinaudodama tik faktiškai turima pinigų suma.
Apyvartinis kapitalas (Working capital) $$Trumpalaikis\ turtas - Trumpalaikiai\ įsipareigojimai$$ Parodo, kokia dalimi trumpalaikis turtas viršija trumpalaikius įsipareigojimus.

Finansinių rodiklių skaičiavimas ir analizė

Praktikoje skaičiuojama daug įvairių santykinių rodiklių, kurie yra būtini norint pagrįsti įmonės analizės rezultatus bei suprantamai juos pristatyti sau ir kitiems asmenims. Nors teoriškai įvertinti įmonės veiklą galima ir kitais metodais, tačiau standartizuotų finansinių rodiklių skaičiavimas, stipriai palengvina ir supaprastina šią užduotį. Santykiniai finansiniai rodikliai leidžia sudaryti tikslų įmonės atvaizdą konkrečiu analizuojamu laikotarpiu. Apskaičiavus įmonės finansinius rodiklius, tiek investuotojai, tiek įmonės vadovai gali daryti išvadas apie įmonės veiklą ir jos perspektyvas.

Nors patys finansinės analizės rodikliai yra labai įvairūs, tačiau kiekvienas atskiras rodiklis turi savo konkretų tikslą ir atskleidžia tik tam tikrą informaciją apie įmonės veiklą. Dėl šios priežasties, įmonės analizės metu, nereikėtų pasikliauti tik vienu rodikliu, kadangi kiti įmonės veiklos rodikliai gali parodyti visiškai priešingą jos finansinę situaciją.

Taip pat labai svarbu apskaičiuotus įmonės veiklos rodiklius palyginti su kitų, tame pačiame sektoriuje veikiančių, įmonių rodikliais. Kitaip sakant, jeigu įmonės finansiniai rodikliai nuolat gerėja, tai dar nereiškia, kad pati įmonė lenkia savo tiesioginius konkurentus. Jeigu atlikus analizę paaiškėja, jog įmonės veiklos rodikliai yra prastesni nei sektoriaus vidurkis, galima daryti prielaidą, kad tokia įmonė atsilieka nuo savo konkurentų.

Galiausiai, būtina suprasti, jog įmonės finansinės analizės rodikliai yra patikimi tiek, kiek patikima informacija, kuria remiantis jie buvo apskaičiuoti. Pagrindinis įmonės finansinės analizės informacijos šaltinis yra jos finansinė atskaitomybė, todėl prieš pradedant skaičiuoti santykinius rodiklius, reikia įsitikinti, kad įmonės finansinėse ataskaitose nėra klaidų ar netikslumų.

Santykiniai rodikliai ir jų privalumai bei trūkumai

Visi santykiniai rodikliai turi tiek savo privalumų, tiek ir savo trūkumų. Vienas didžiausių santykinių rodiklių privalumų yra galimybė palyginti skirtingo dydžio ir masto įmones. Kita vertus, jeigu šių įmonių apskaitos politikos skiriasi, tuomet apskaičiuoti finansiniai rodikliai objektyviai neatspindės realios situacijos.

Santykiniai rodikliai taip pat labai naudingi tuomet, kai reikia įvertinti kiekybinius įmonės veiklos aspektus. Tačiau be kiekybinių rodiklių, įmonės aplinką įtakoja ne ką mažiau svarbesni kokybiniai aspektai: šalies ekonominiai rodikliai, pramonės šakos perspektyvos, konkurencija rinkoje, įmonės vadovų kompetencija, verslo aplinkos skaidrumas bei daugelis kitų niuansų, kurie finansinėse ataskaitose paprastai neatsispindi. Kitaip sakant, didžiausia visų santykinių rodiklių problema yra ta, kad jų rezultatai pagrinde remiasi duomenimis iš buhalterinių dokumentų, kurie kartais gali būti šiek tiek nutolę nuo realios situacijos rinkoje.

Taigi, idealiu atveju, santykiniai rodikliai turėtų būti naudojami kaip priemonė, leidžianti investuotojams atsirinkti patrauklias įmones detalesnei analizei, tokiu būdu sumažinant galimos klaidos tikimybę. Todėl, įmonės analizės metu, reikėtų skaičiuoti kiek įmanoma daugiau įvairių finansinių rodiklių, kurie leistų susidaryti išsamų įmonės veiklos modelį. Kita vertus, visada reikia turėti galvoje, kad įmonės finansiniai rodikliai parodo jos veiklos istorinius rezultatus, tačiau mažai ką gali papasakoti apie įmonės ateitį. Dėl šios priežasties atliekant įmonių veiklos analizę, visuomet rekomenduojame įtraukti ir kitus finansinės analizės metodus.

Straipsnio santrauka
Įmonės santykiniai finansiniai rodikliai: finansinių rodiklių skaičiavimas ir analizė

Straipsnio pavadinimas: Įmonės santykiniai finansiniai rodikliai: finansinių rodiklių skaičiavimas ir analizė

Aprašymas: Įmonės veiklos rodikliai – tai pagrindinė priemonė įmonės finansinei situacijai įvertinti, kuri padeda investuotojams priimti pagrįstus sprendimus. Finansinės analizės rodikliai atskleidžia tikrąją įmonės vertę bei leidžia numatyti galimus jos veiklos pokyčius ateityje. Susipažinkite su pagrindiniais finansiniais rodikliais ir išmokite juos apskaičiuoti.

Paskelba: 2023-08-20

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.