SSGG analizė – tai strateginio planavimo įrankis, kurio pagalba galima išsiaiškinti organizacijos stipriąsias ir silpnąsias puses bei nustatyti pagrindines strateginių planų kryptis. Sužinokite, kaip teisingai atlikti įmonės SSGG analizę pačiam ir objektyviai įvertinti savo verslo padėtį rinkoje.

Formuojant verslo strategiją, labai svarbu tiksliai įvardinti savo verslo stipriąsias ir silpnąsias puses bei objektyviai įvertinti konkurentų veiklą ir verslą įtakojančius išorinius veiksnius. Šią užduotį paprastai padeda įvykdyti SSGG (angl. SWOT) analizė, kurios pagalba galima atskleisti veikiančios organizacijos stiprybes, silpnybes, galimybes bei grėsmes. Teisingai atlikta įmonės SWOT analizė gali padėti surasti neišnaudotas verslo nišas, pastebėti verslui augti trukdančias kliūtis ar nustatyti verslą veikiančias išorines grėsmes. Nesudėtingai atliekama SSGG analizė yra nepakeičiama strateginio planavimo technika, kurios rezultatus galima sėkmingai panaudoti didinant įmonės efektyvumą, bei rinkodaros ar kituose planuose. Sužinokite, kas yra SSGG analizė ir padėkite savo verslui sėkmingai augti.

SSGG analizė – kas tai?

SSGG analizė – tai strateginio planavimo įrankis, kurio pagalba galima išsiaiškinti organizacijos stipriąsias ir silpnąsias puses bei nustatyti pagrindines strateginių planų kryptis.

SSGG (angl. SWOT) analizė – tai populiarus strateginio planavimo modelis, kuriuo vadovaujantis galima nustatyti analizuojamos organizacijos strategines vystymosi kryptis. SSGG analizė plačiai naudojama versle, kadangi leidžia išryškinti įmonės stipriąsias puses bei nustatyti jos silpnybių ir grėsmių poveikio mažinimo būdus. Įmonės SSGG analizė padeda aiškiai įvardinti, ką įmonė yra pajėgi ar nepajėgi atlikti bei kokios galimai naudingos ar nenaudingos verslo sąlygos gali įtakoti įmonės veiklą.

SSGG analizės esmę sudaro keturi segmentai – stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Stiprybės ir silpnybės paprastai yra traktuojamos kaip vidiniai faktoriai, o galimybės ir grėsmės – kaip išoriniai. Vidiniai faktoriai leidžia pažvelgti į organizacijos vidų ir dažniausiai susideda iš vykdomos strategijos, valdomo kapitalo, įmonės veiklos organizavimo, žmogiškųjų išteklių, turimų klientų, techninės bazės, platinimo kanalų ir pan. Tuo tarpu išoriniai faktoriai dažniausiai yra susiję su ekonominių ar politinių įvykių įtakojamais aplinkos veiksniais, kurie gali daryti teigiamą arba neigiamą įtaką jūsų įmonės veiklai.

Stiprybės – kur pirmaujame?

Stiprybės nusako teigiamus materialius ir nematerialius įmonės požymius, kuriuos pati įmonė gali kontroliuoti. Stipriąsias puses reikėtų išskirti ne tik iš įmonės, bet ir iš jos klientų pusės. Stiprybių segmentas turi atspindėti viską, ką įmonė daro gerai ar net geriau už savo konkurentus. Taigi, šioje SWOT analizės dalyje išgryninkite savo įmonės unikalias vertes, laimėjimus, pasiekimus ir aiškiai įvardinkite, kodėl klientai turėtų naudotis būtent jūsų paslaugomis. Išskirtos stiprybės turėtų būti pagrįstos ir realistiškos, tačiau taip pat nereikėtų ir kuklintis.

Silpnybės – kur reikia pasitempti?

Silpnybės yra tam tikri jūsų įmonės veiklos aspektai, kurie mažina klientams siūlomą vertę arba neigiamai įtakoja įmonės konkurencingumą. Paprastai įvardinti savo silpnybes nėra taip malonu, kaip akcentuoti stiprybes, tačiau silpnybių nagrinėjimas yra labai svarbi įmonės SWOT analizės dalis. Įmonės silpnybės aiškiai parodo taisytinus ir neigiamai veikiančius veiklos aspektus, kuriems verta skirti daugiau dėmesio. SSGG analizės metu atskleistos silpnybės dažniausiai būna susijusios su sisteminėmis ar organizacinėmis įmonės veiklos spragomis, žmogiškųjų išteklių valdymo ir darbuotojų skatinimo priemonėmis, paslaugų teikimo bei klientų aptarnavimo procesų trūkumais. Labai svarbu teisingai atskleisti įmonės silpnąsias vietas, kadangi tik taip jas bus galima greičiau sustiprinti.

Galimybės – ko galime pasiekti?

Galimybės – tai įvairių įmonę veikiančių išorės faktorių visuma, kurie gali būti naudingi jūsų verslui. Skirtingai nuo vidinių faktorių, išorinių veiksnių mes negalime pilnai kontroliuoti, todėl galimybių segmente mes darome prielaidas, ko įmonė galėtų pasiekti, atsižvelgiant į šiuo metu vyraujančias rinkos tendencijas. Įmonės galimybių analizė turėtų apimti jos konkurencinės, socialinės, teisinės bei technologinės aplinkos vertinimą. Taip pat reikėtų nepamiršti atsižvelgti ir į  konkrečioje šalyje ar pasaulyje vyraujančią ekonominę bei politinę situaciją.

Grėsmės – kokie slypi pavojai?

Grėsmės – tai įmonę veikiantys ir nuo jūsų nepriklausantys įvairūs rizikos faktoriai, kurie gali pakenkti įmonės veiklai ar net visam verslo sektoriui. Esamų grėsmių kontroliuoti negalime, tačiau tinkamai jas įvertinus, galime būti joms pasiruošę ar net ieškoti būdų, kaip grėsmes paversti galimybėmis. Neatsitiktinai įmonės SSGG analizė grėsmių segmentą pateikia patį paskutinį. Įmonės grėsmės dažnai būna susijusios su jos silpnybėmis, kurios esančias grėsmes daro dar labiau pavojingesnėmis.

Kaip tinkamai atlikti SSGG analizę?

Įmonės SSGG analizę rekomenduojama atlikti kolektyvinės idėjų generavimo sesijos metu. Norint gauti objektyvius rezultatus, reikėtų suburti skirtingų sričių, pozicijų ir požiūrių žmonių komandą. Klientų aptarnavimo, pardavimų, rinkodaros, technologijos, finansų bei kiti savo srities specialistai gali pasiūlyti labai skirtingų ir naudingų įžvalgų apie įmonės veiklą. Vertingos informacijos taip pat galima gauti ir iš savo klientų.

Subūrus specialistų komandą reikia įvardinti SSGG analizės objektą. Ar bus analizuojama visa įmonė, ar konkreti jos strateginė kryptis, o gal tik naujas įmonės vykdomas projektas? Nusprendus kas bus analizuojama, sudarykite keturių stulpelių lentelę arba keturis atskirus sąrašus – po vieną kiekvienam SWOT analizės segmentui: stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.

Kolektyvinės sesijos metu, visas paminėtas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes užrašykite į bendrą sąrašą. Užrašykite viską, kas buvo paminėta, net jeigu pirma atrodo, jog paminėtas dalykas nėra susijęs su analizuojamu objektu. Vėliau, atskirai aptarinėjant kiekvienos pasiūlytos idėjos svarbą, net ir nesusiję pasiūlymai gali sužadinti naujas naudingas įžvalgas. Sesijos pabaigoje, įvertinkite kiekvieną pasiūlytą idėją balais (pavyzdžiui nuo 1 iki 5). Kuo galimai didesnis idėjos poveikis, tuo aukštesnis balas turėtų būti skirtas. Tai pat galite paprašyti visų sesijos dalyvių išsirinkti po tris/keturias geriausias idėjas iš kiekvieno SSGG analizės segmento. Labai tikėtina, kad pačios vertingiausios idėjos, kartosis dažniausiai.

SSGG analizės pavyzdys

Visos analizės metu išgrynintos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, paprastai yra surašomos į SSGG analizės lentelę. Žemiau pateikiame tokios lentelės pavyzdį, kartu su pagrindiniais kiekvieno segmento klausimais.

SSGG analizės lentelė (pavyzdys)
StiprybėsSilpnybės
- Kokiose srityse esame stiprūs?
- Ką darome gerai ar geriau už savo konkurentus?
- Kuo mes pranašesni už savo konkurentus?
- Koks mūsų konkurencinis pranašumas?
- Kokiais turimais ištekliais (žmonės, žinios, kapitalas, klientai, technologijos, pardavimo kanalai ir pan.) galime pasikliauti?
- Didžiausi mūsų laimėjimai?
- Kokią pridėtinė vertę kuriame savo klientams?
- Kokius mūsų privalumus mato mūsų klientai?
- Kokia mūsų patirtis kuriant ir įvedant naujus produktus į rinką?
- Kokiose srityse turėtume tobulėti sparčiau?
- Kur atsiliekame nuo savo konkurentų?
- Kokių išteklių mums trūksta (patirtis, žmonės, technologijos, kapitalas ir pan.)?
- Kokiais turimais ištekliais mes dar negalime iki galo pasikliauti?
- Kokias mūsų silpnybes mato konkurentai?
- Dėl ko skundžiasi mūsų klientai?
- Kokie veiksniai mažina mūsų kuriamą pridėtinę vertę klientams?
- Kokiose srityse esame priklausomi nuo trečiųjų šalių (perkamos paslaugos, technologijos ir pan.)?
GalimybesGrėsmės
- Kokiomis vyraujančiomis rinkos tendencijomis galime pasinaudoti?
- Ar vyraujančios rinkos tendencijos palankios mūsų konkurentams?
- Ar rinka patyrė pokyčių, kurie gali būti mums naudingi?
- Kokias savo stiprybes galime paversti naujomis galimybėmis?
- Kokioms naujoms rinkoms galime pasiūlyti savo produktą?
- Kaip konkurentų silpnybes galėtume paversti naujomis galimybėmis?
- Kaip galime dar labiau pagerinti savo produktą ir sukurti dar didesnę pridėtinę vertę savo klientams?
- Kokių rinkos sąlygų (ekonomika, politika, technologijos ir pan.) pasikeitimas gali mums pakenkti?
- Ar galėtume lengvai prisitaikyti prie pasikeitusių rinkos sąlygų?
- Ar esame pasirengę naujai besiformuojančioms rinkos tendencijoms?
- Kokias grėsmes mums gali kelti mūsų silpnybės?
- Ar mūsų silpnybėmis gali pasinaudoti mūsų konkurentai?
- Ar nauji pristatyti produktai ir technologijos gali sumažinti mūsų konkurencingumą?
- Kas gali įtakoti mūsų žlugimą?

Kaip SSGG analizė gali padėti jūsų verslui?

Taigi, nors verslo vystymas ir plėtra susideda iš daugelio dedamųjų, įmonės SWOT analizė paprastai yra laikoma bazine priemone, kuri leidžia nustatyti pagrindines strategines kryptis. Detaliai išnagrinėjus savo stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, galima įgyti žymiai aiškesnį supratimą apie verslo padėtį rinkoje. Teisingai atlikta SSGG analizė, padės priimti teisingus verslo sprendimus, orientuotus į turimus pranašumus bei neišnaudotas galimybes. SSGG analizė taip pat padės nustatyti ir aiškiau suprasti esamas problemas, turinčias tiesioginę ar netiesioginę įtaka verslo efektyvumui, konkurencingumui bei ateities perspektyvoms.

Kita vertus, taip pat svarbu paminėti, jog SSGG analizė apima tik tuos įmonės veiklos aspektus, kurie gali būti priskirti prie stiprybių, silpnybių, galimybių bei grėsmių. Dėl šios priežasties, SWOT analizės pagalba sunku nustatyti veiksnius, kurie nepatenka nei į vieną iš šių analizės segmentų. Todėl SSGG analizę labai svarbu derinti ir su PEST analize, kuri padeda įvertinti visus verslą įtakojančius išorinius veiksnius bei aiškiai nusakyti, kokioje aplinkoje verslas veikia.

Galiausiai reikėtų pabrėžti, kad norint pasiekti apčiuopiamų rezultatų, nepakanka vien tik nustatyti įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių bei grėsmių. SSGG analizė yra tik vienas iš verslo organizavimo etapų, leidžiantis pastebėti neišnaudotas galimybes bei užbėgti nepalankiems įvykiams už akių. Sekantis žingsnis atlikus analizę – tai konkrečių veiksmų įgyvendinimas, kai įmonės silpnybės paverčiamos į stiprybes, o egzistuojančios grėsmės į galimybes.

Straipsnio santrauka
SSGG (angl. SWOT) analizė – nepakeičiamas strateginio planavimo įrankis

Straipsnio pavadinimas: SSGG (angl. SWOT) analizė – nepakeičiamas strateginio planavimo įrankis

Aprašymas: SSGG analizė – tai strateginio planavimo įrankis, kurio pagalba galima išsiaiškinti organizacijos stipriąsias ir silpnąsias puses bei nustatyti pagrindines strateginių planų kryptis. Sužinokite, kaip teisingai atlikti įmonės SSGG analizę pačiam ir objektyviai įvertinti savo verslo padėtį rinkoje.

Paskelba: 2022-07-27

Atnaujinta: 2022-07-27

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.