Skolos vekselis – tai dokumentas leidžiantis užtikrinti skolos grąžinimą. Sužinokite, kas yra vekselis, susipažinkite su pagrindinėmis vekselių rūšimis ir savybėmis, išsiaiškinkite kuo neprotestuotinas vekselis skiriasi nuo protestuotino bei raskite jums parengtą vekselio formą ir pavyzdį.

Vekselio surašymas yra vienas iš geriausių ir patikimiausių pasirinkimų, norint tinkamai įforminti pinigų skolinimo faktą. Savo forma, vekseliai gali priminti įprastus skolos raštelius, tačiau teisingai surašytas vekselis, turi žymiai didesnę teisinę galią skolos negrąžinimo atveju. Kita vertus, vekselių teisinis reglamentavimas yra griežtas, todėl net ir nedidelės praleistos smulkmenos jį surašant, gali panaikinti jūsų galimybes priverstine tvarka išieškoti paskolintus pinigus iš skolininko. Taigi, šiame straipsnyje norėtume aptarti svarbiausius vekselio surašymo niuansus bei veiksmus, kuriuos privalote atlikti, siekdami atgauti paskolintas lėšas.

Jūsų patogumui, žemiau yra pateikiamas paprastojo vekselio pavyzdys ir pranešimo apie vekselio neapmokėjimą formos:

Kas yra vekselis – susipažinkime su šiuo dokumentu

Vekselis – tai vertybinis popierius, kuriuo jį išrašantis asmuo be jokių sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba įsako tai padaryti kitam.

Vekselis – tai vertybinis popierius, kuriuo jį išrašantis asmuo be jokių sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba įsako tai padaryti kitam. Kalbant paprasčiau, vekselį išrašęs asmuo (vekselio davėjas) įsipareigoja sumokėti konkrečią pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui (vekselio turėtojui) pats, arba įpareigoja tai padaryti kitą asmenį. Vekseliai išrašomi vadovaujantis Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymu.

Vekselis yra pakankamai universali kreditavimo priemonė, kuri gali būti naudojama siekiant įforminti pinigų skolinimo faktą, papildomai apdrausti jau esamą finansinį įsipareigojimą bei atlikti kitus atsiskaitymus ir užskaitas. Paprastai skolos vekselis yra išrašomas vienu egzemplioriumi, kuris atitenka kreditoriui (vekselio turėtojui). Vekselį apmokėjus, jis yra grąžinamas skolininkui (vekselio davėjui).

Vekselių rūšys

Praktikoje yra išskiriamos šios dvi pagrindinės vekselių rūšys:

 • Paprastasis vekselis. Vekselį išrašęs asmuo įsipareigoja pats be sąlygų sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą vekselio turėtojui. Paprastasis vekselis neabejotinai yra pati populiariausia vekselių rūšis, todėl aukščiau yra pateikiamas būtent šio vekselio pavyzdys.
 • Įsakomasis vekselis. Vekselį išrašęs asmuo įsako kitam asmeniui sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą vekselio turėtojui. Praktikoje įsakomasis vekselis nėra labai populiarus ir dažniausiai yra naudojamas tarptautinėje prekyboje įforminant prekybinį kreditą.

Vekselio forma – kaip teisingai užpildyti vekselį?

Pirma reikėtų pasakyti, jog formos prasme, vekselį galima surašyti kad ir ranka, ant paprasto popieriaus lapo. Svarbiausia, jog surašytame dokumente būtų visi Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme įtvirtinti privalomieji vekselio rekvizitai. Surašytas dokumentas negalės būti laikomas vekseliu, jeigu jame nebus nors vieno įstatyme nurodyto privalomo rekvizito. Dėl šios priežasties, mes visuomet rekomenduojame naudotis jau parengtais vekselių pavyzdžiais. Kokybiškai parengtas vekselio šablonas leis išvengti nepageidaujamų ir brangiai kainuojančių klaidų.

Taigi, norint, kad surašytas dokumentas turėtų teisinę vekselio galią, jame turi būti nurodyti šie privalomi rekvizitai:

 • Priklausomai nuo vekselio rūšies, žodžiai „paprastasis vekselis“ arba „įsakomasis vekselis“.
 • Besąlyginis įsipareigojimas sumokėti vekselyje nurodytą pinigų sumą.
 • Mokėjimo terminas – vekselis gali būti mokamas jį pateikus, mokamas per tam tikrą laiko tarpą po pateikimo, mokamas per tam tikrą laiko tarpą nuo jo surašymo dienos arba mokamas konkrečią dieną.
 • Mokėjimo vieta – nurodoma tiksli vieta, kurioje turės būti sumokėta vekselyje nurodyta suma.
 • Vardas, pavardė arba pavadinimas asmens, kuriam turi būti sumokėta vekselyje nurodyta pinigų suma.
 • Vekselio išrašymo vieta ir data.
 • Išrašančio vekselį asmens (vekselio davėjo) parašas.

Surašant vekselį būtinai patikrinkite visus privalomus rekvizitus, nes trūkstant nors vieno rekvizito, notaras negalės išduoti skolos išieškojimo vykdomojo įrašto. Beje, jei vekselio suma viršija 3000 eurų, išrašomą vekselį turi peržiūrėti ir patvirtinti notaras. Vekseliams iki 3000 eurų, notarinis patvirtinimas nėra būtinas.

Vekselio privalumai – kodėl verta surašyti vekselį?

Lyginant vekselį su kitais skolos dokumentais (pvz. paskolos sutartis, skolos raštelis), vekselis turi nemažai savo privalumų:

 • Vekselis, kaip vertybinis popierius, be jokių apribojimų gali būti perduotas kitam asmeniui. Tokiu atveju, jau naujasis vekselio turėtojas tampa naujuoju kreditoriumi ir įgauna teisę atgauti visą vekselio sumą iš skolininko.
 • Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, vekselio turėtojo reikalavimai yra patenkinami ne ginčo tvarka. Kitaip sakant, norint susigrąžinti skolą, vekselio turėtojui nereikia kreiptis į teismą. Jei vekselis buvo surašytas pagal visus nustatytus reikalavimus, pakanka kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Notaro vykdomasis įrašas tampa pagrindu, kuriuo remiantis galima kreipti į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo.
 • Vekseliu įforminamas besąlyginis pasižadėjimas grąžinti skolą. Kitaip sakant, vekselio davėjas įsipareigoja be jokių sąlygų apmokėti vekselį ir visiškai nėra svarbu dėl kokių tiksliai priežasčių šis vekselis buvo išrašytas. Tai reiškia, jog vekselio gavėjui nereikia įrodinėti esamų finansinių įsipareigojimų atsiradimo pagrindų.
 • Už vekselio davėją, visai arba daliai vekselio sumos, gali laiduoti ir kiti asmenys. Laidavimas dažniausiai reikalingas tada, kai nepasitikima vekselio davėjo finansinėmis galimybėmis ir norima papildomai užsitikrinti vekselio sumos grąžinimą.

Ką daryti suėjus vekselio mokėjimo terminui?

Norint pasinaudoti vekselio teisine galia ir esant reikalui, gauti iš notaro vykdomąjį įrašą, nepakanka vien tik teisingai surašyti patį dokumentą. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas nustato griežtus veiksmus ir terminus, kurių privalu laikytis iki kreipiantis pas notarą. Pavyzdžiui, praleidus įstatyme nustatytus vekselio pateikimo apmokėti arba pranešimo dėl neapmokėjimo terminus, jūs neteksite teisės realizuoti turimą vekselį įstatymų nustatyta tvarka.

Suėjus vekselyje nustatytam mokėjimo terminui, vekselis turi būti pateiktas apmokėti. Vekselio, kuris mokėtinas konkrečią nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo surašymo turėtojas, privalo pateikti turimą vekselį apmokėjimui paskutinę jo mokėjimo dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Jei vekselis nėra apmokamas, tuomet vekselio turėtojas apie jo neapmokėjimą privalo pranešti vekselio davėjui per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo apmokėti.

Kaip galite pastebėti, vekselio pateikimas apmokėjimui ir pranešimas apie jo neapmokėjimą yra du skirtingi ir savo prigimtimi savarankiški veiksmai. Kitaip sakant, jei vekselis, iki nustatytos dienos nėra apmokamas, tuomet vekselio turėtojas privalo ne tik per nustatytą terminą pateikti vekselį apmokėti vekselio davėjui, bet ir turi pareigą informuoti vekselio davėją apie neapmokėtą vekselį. Tik tiksliai atlikus Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatytus veiksmus, bus galima pasinaudoti vekselio teisine galia.

Kita vertus, jeigu dėl tam tikrų priežasčių, turimas skolos dokumentas negali būti pripažintas vekseliu, tai dar nereiškia, jog nebuvo ir paties pinigų skolinimosi fakto. Kitaip sakant, netinkamai surašytas dokumentas ar praleisti įstatyme nustatyti terminai, nereiškia, kad konkretus asmuo nesiskolino pinigų. Todėl, jeigu surašytame dokumente galima identifikuoti kreditoriaus ir skolininko tapatybes, paskolos sumą, laikotarpį bei pinigų perdavimo-priėmimo faktą, vekselis visuomet gali būti pripažintas skolos rašteliu. Tiesa, tokiu atveju, dėl skolos priteisimo teks kreiptis su pareiškimu į teismą ir pats skolos priteisimo procesas užtruks žymiai ilgiau nei su vekseliu.

Ką daryti jei vekselis neapmokamas?

Taigi, neapmokėjus vekselio, vekselio turėtojas privalo per keturias darbo dienas po vekselio protesto arba po vekselio pateikimo apmokėti, pranešti vekselio davėjui, kad vekselis neapmokėtas. Jei vekselis ir toliau neapmokamas, vekselio turėtojas turi teisę kreipti į notarą, su prašymu išduoti vykdomąjį įrašą. Vykdomasis įrašas – tai notaro išduodamas dokumentas, kuris patvirtina kreditoriaus teisę išieškoti piniginę sumą iš vekselio davėjo. Iš esmės, vykdomasis įrašas yra vykdomasis dokumentas, turintis lygiai tokią pačią teisinę galią kaip ir teismo išduodamas vykdomasis raštas.

Kartu su prašymu išduoti vykdomąjį įrašą, notarui taip pat būtina pateikti vekselio originalą, pranešimą vekselio davėjui apie vekselio neapmokėjimą bei apmokėjimo čekius, įrodančius, jog pranešimas buvo išsiųstas. Beje, jeigu vekselis buvo laiduojamas, taip pat notarui reikia pateikti ir pranešimą apie vekselio neapmokėjimą vekselio laiduotojui. Tik tiksliai įvykdžius įstatyme nustatytus reikalavimus, notaras turės pagrindą išduoti vykdomąjį įrašą, kuris jums leis pasinaudoti neteismine skolos išieškojimo tvarka.

Jei visos procedūros dėl vekselio pateikimo apmokėjimui ir pranešimo dėl vekselio neapmokėjimo buvo atliktos teisingai, tuomet notaras išduoda vykdomąjį įrašą. Gavus šį dokumentą, jau galima kreiptis tiesiai į antstolius dėl priverstinio lėšų išieškojimo iš skolininko, taikant priverstinio poveikio priemones. Kaip matote, siekiant pasinaudoti vekselio privalumais, labai svarbu tiksliai atlikti visus įstatyme nustatytus veiksmus. Dėl šios priežasties, skolinant pinigus su vekseliu, primygtinai rekomenduojame pasitarti su notaru, antstoliu arba teisininku.

Pinigus su vekseliu skolinkite atsakingai!

Vekselio pasirašymas – tai vienas iš patogiausių ir saugiausių būdų pasiskolinti arba paskolinti pinigų. Tačiau iš kitos pusės, reikėtų labai atsargiai vertinti pagal vekselį įsipareigojusio asmens galimybes grąžinti pasiskolintus pinigus. Juk vekselis tik palengvina kreditoriaus naštą susigrąžinant paskolintas lėšas, bet negali užtikrinti, kad prireikus skolą išieškoti, skolininkas tikrai turės užtektinai turto. Taigi, dėl šios priežasties, nepatariame pasirašyti vekselių, kai yra skolinamos didelės pinigų sumos. Tokiais atvejais, pinigų skolinimo sandorius reikėtų forminti pas notarą, pasirašant paskolos sutartis su turto įkeitimu ar panašius skolos dokumentus.

Straipsnio santrauka
Paprastasis vekselis – kaip užtikrinti paskolintų pinigų grąžinimą vekseliu?

Straipsnio pavadinimas: Paprastasis vekselis – kaip užtikrinti paskolintų pinigų grąžinimą vekseliu?

Aprašymas: Skolos vekselis – tai dokumentas leidžiantis užtikrinti skolos grąžinimą. Sužinokite, kas yra vekselis, susipažinkite su pagrindinėmis vekselių rūšimis ir savybėmis, išsiaiškinkite kuo neprotestuotinas vekselis skiriasi nuo protestuotino bei raskite jums parengtą vekselio formą ir pavyzdį.

Paskelba: 2022-03-04

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.